Whistleblowerordning

Gigtforeningens whistleblowerordning gør det muligt for ansatte i Gigtforeningen, Gigtforeningens frivillige, medlemmer af Gigtforeningen samt eksterne aktører som f.eks. samarbejdspartnere og leverandører at indberette om alvorlige lovovertrædelser i Gigtforeningen.

Hvem kan indberette?

Alle ansatte i Gigtforeningen (sekretariat, Sano og Dansk Gigthospital) kan indberette til whistleblowerordningen. Derudover kan Gigtforeningens frivillige og medlemmer af Gigtforeningen samt eksterne aktører som f.eks. samarbejdspartnere og leverandører også indberette via ordningen.

Hvad kan indberettes?

Der kan indberettes om alvorlige lovovertrædelser, herunder mistanke om samme, i Gigtforeningen (herunder Sano og Dansk Gigthospital), eller i forbindelse med aktiviteter relateret til foreningen og vores behandlingssteder. Der kan indberettes om forhold, der har fundet sted, eller vil finde sted i Gigtforeningen. En lovovertrædelse eller et øvrigt forhold vil som udgangspunkt være alvorligt, hvis det er i offentlighedens interesse at få det frem i lyset.

Eksempler på forhold, der kan indberettes via whistleblowerordningen:

  • Misbrug af økonomiske midler
  • Bestikkelse
  • Dokumentfalsk
  • Hacking, aflytning, optagelse af samtaler mellem andre mv.
  • Tyveri
  • Underslæb
  • Bedrageri
  • Afpresning
  • Fysisk vold, grov mobning og seksuel chikane

Hvis indberetningen omfatter oplysninger om alvorlige lovovertrædelser og grove forhold, eller personrelaterede konflikter, f.eks. grov chikane på grund af køn, race, politisk eller religiøst tilhørsforhold, er oplysningerne omfattet af whistleblowerordningen.

Forhold, der imidlertid vedrører Gigtforeningens ansættelsesretlige forhold, der falder inden for det fagretlige system, herunder forhold af mindre alvorlig karakter; konflikter på arbejdspladsen mellem medarbejdere, sygefravær, lønforhold mv., er ikke omfattet af whistleblowerordningen. Sådanne oplysninger vil kunne indberettes via nærmeste leder eller HR-afdelingen.

Hvordan kan der indberettes?

Du anmelder til whistleblowerordningen ved at sende en e-mail til whistleblower@gigtforeningen.dk.

Du vil herefter modtage en kvittering på din anmeldelse. Senest tre måneder efter anmeldelsen vil du derudover modtage feedback fra vores whistleblowerenhed. Du vil få oplyst, hvilke tiltag, der er iværksat eller påtænkes iværksat som opfølgning på indberetningen, og om begrundelsen for valget af en sådan opfølgning.

Når du indberetter til whistleblowerordningen er det vigtigt, at du beskriver alle faktiske forhold nøje. I det omfang det er muligt, bedes du vedhæfte skriftlig dokumentation sammen med din anmeldelse.

Whistleblowerens rettigheder

Whistleblowerloven tildeler whistlebloweren og andre personer særlige rettigheder, der gælder før, under og efter, at vedkommende har foretaget indberetning. Rettighederne kan ikke fraviges ved aftale, hvis det er til skade for whistlebloweren.

Reglerne beskytter whistleblowere mod repressalier, hindringer i at foretage indberetninger og en lang række andre forhold, som kan læses i lov om beskyttelse af whistleblowere.

Whistleblowerenhedens uafhængighed

Gigtforeningens whistleblowerordning er etableret og drives på en sådan måde, at det sikres, at der er fortrolighed i sagsbehandlingen, at uautoriserede medarbejdere ikke har adgang til indberetninger, og at sagsbehandlingen i øvrigt opfylder lovgivningens krav.

Fortrolighed og anonymitet

Alle anmeldelser behandles af vores whistleblowerenhed, som har en lovpligtig særlig tavshedspligt, således at whistleblowerens identitet og enhver tredjepart nævnt i indberetningen beskyttes og behandles fortroligt.

Medarbejdere, der er tilknyttet whistleblowerenheden, kan straffes med bøde, hvis de forsætligt eller groft uagtsomt tilsidesætter den særlige tavshedspligt.

Det er ikke muligt at foretage anonyme anmeldelser til Gigtforeningens interne whistleblowerordning. Hvis du ønsker at foretage en anonym anmeldelse, henviser vi til indberetningsportalen, som er tilgængelig via Den Nationale Whistleblowerordning på whistleblower.dk.

Gigtforeningens whistleblowerpolitik

Læs vores whistleblowerpolitik

Gigtforeningens privatlivspolitik

Læs vores privatlivspolitik

Senest opdateret 17.04.2024