Sygedagpenge – regler og betingelser for ydelsen

Sygedagpenge er en økonomisk ydelse, som du får i en kortere periode, hvis du på grund af sygdom er helt eller delvist uarbejdsdygtig og har et indtægtstab.

Her kan du læse, om du kan få sygedagpenge og hvor længe.

 • Hvem kan få sygedagpenge?

  Du kan få sygedagpenge, hvis du:

  • Er lønmodtager (herunder deltids- eller fleksjob)
  • Modtager arbejdsløshedsdagpenge
  • Er selvstændig/medarbejdende ægtefælle

  Derudover skal du opfylde visse krav, bl.a. om, hvor længe du har været i arbejde.

 • Hvornår begynder du at få sygedagpenge?

  Hvis du har ret til løn under sygdom, vil du få almindelig løn de første 30 kalenderdage fra første fraværsdag. Sygedagpengeperioden tæller fra 30. kalenderdag fra første fraværsdag. Hvis du ikke har ret til løn under sygdom, har du fra første fraværsdag ret til sygedagpenge, som udbetales af din arbejdsgiver eller i nogle tilfælde af din kommune. Er du ledig og får dagpenge fra en A-kasse, sygemelder du dig til A-kassen og jobcentret. A-kassen udbetaler dagpenge de først 14 dage, du er syg. Du er i den periode fritaget for krav om at være arbejdssøgende. Er du syg mere end 14 dage underretter A-kassen kommunen og du vil modtage brev derfra, så du kan søge sygedagpenge.

  Tidsfrister og lægeerklæring

  Du skal huske at give din arbejdsgiver besked så hurtigt som muligt om, at du er sygemeldt - og normalt senest to timer efter du skulle være mødt på arbejde. Du skal følge de regler, der fremgår af din ansættelseskontrakt eller personalehåndbogenHvis arbejdsgiveren udbetaler sygedagpenge eller løn de første 30 dage, skal din arbejdsgiver give kommunen besked senest 5 uger efter din første fraværsdag.

  Både din arbejdsgiver og kommunen kan bede dig aflevere en lægeerklæring. Den betales enten af din arbejdsgiver eller af kommunen.

 • Hvad får du udbetalt i sygedagpenge?

  Sygedagpenge beregnes på grundlag af din løn, og hvor mange timer du er ansat.

  Læs mere om sygedagpenge og satser på Borger.dk

 • Hvor længe kan du modtage sygedagpenge?

  Som udgangspunkt kan du som sygemeldt og uarbejdsdygtig på grund af din sygdom (fuldtid eller deltid) højest modtage sygedagpenge i 22 uger inden for en periode på 9 måneder. Sygedagpengeperioden begynder som hovedregel efter 30 dages fravær – også selvom du får fuld løn under sygdom fra din arbejdsgiver efter de 30 dage, idet arbejdsgiveren modtager sygedagpenge fra kommunen fra 30 dage efter, at du er blevet sygemeldt.

  Der er dog mulighed for at få forlænget sygedagpengeperioden efter de 22 uger. Reglerne giver mulighed for forlængelse, når:

  1. det på det foreliggende grundlag anses for overvejende sandsynligt, at der kan iværksættes en revalidering, herunder virksomhedspraktik, der kan føre til, at den sygemeldte kan vende tilbage til det ordinære arbejdsmarked,
  2. det anses for nødvendigt at gennemføre virksomhedspraktik eller andre afklarende foranstaltninger med henblik på at klarlægge den sygemeldtes arbejdsevne, således at sygedagpengeperioden forlænges i op til 69 uger,
  3. den sygemeldte er under eller venter på lægebehandling, og den pågældende efter en lægelig vurdering skønnes at ville kunne genoptage erhvervsmæssig beskæftigelse inden for 134 uger regnet fra revurderingstidspunktet,
  4. kommunen har vurderet, at en sag skal behandles i rehabiliteringsteamet med henblik på, at kommunen hurtigst muligt kan træffe afgørelse om ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension,
  5. en læge vurderer, at den sygemeldte har en livstruende alvorlig sygdom,
  6. der er rejst sag om ret til erstatning efter lov om arbejdsskadesikring eller lov om sikring mod følger af arbejdsskade eller
  7. der er modtaget en ansøgning om førtidspension efter § 17, stk. 2, 1. pkt. i lov om social pension, eller når kommunen har vurderet, at det er helt åbenbart, at en persons arbejdsevne ikke kan forbedres, og sagen derfor ikke skal forelægges rehabiliteringsteamet, jf. § 18, stk. 2, 2 pkt. i lov om social pension.

  Får du afslag på forlængelse af dine sygedagpenge, har du krav på at blive partshørt. Partshøringen har til formål, at du kan komme med dine bemærkninger til vurderingen. Herudover har du krav på en begrundelse på afslaget samt en klagevejledning, og selve afgørelsen skal sendes til dig skriftligt.

 • Når sygedagpengene stopper

  Hvis kommunen vurderer, at du ikke efter 22 uger opfylder én af de 7 tidligere nævnte forlængelsesmuligheder, skal kommunen, før den stopper for udbetalingen af sygedagpenge, foretage en vurdering af, om du i stedet er berettiget til jobafklaringsforløb, revalidering, ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension.

  Hvis perioden med sygedagpenge ikke kan forlænges, og du fortsat er uarbejdsdygtig, har du ret til et jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse. 

  Lovgrundlag

  Lov om Sygedagpenge

Senest opdateret 08.05.2023