Genoptræning - når du har været på sygehuset

Hvis du har været i behandling på sygehus, kan du have brug for genoptræning. Det gælder både, hvis du har været indlagt eller er blevet behandlet uden at være indlagt.

Hovedparten af genoptræningen foregår i kommunerne. Man skelner i det offentlige mellem:

 • Genoptræning efter behandling på hospital. Det kan f.eks. være efter en operation, men også efter ambulant behandling på sygehuset.

og

 • Genoptræning og træning, hvor du ikke har været i behandling på hospital.

De to situationer hører under hver sin lov (hhv. Sundhedsloven og Serviceloven). Det har blandt andet betydning for, hvad du kan få dækket f.eks. i forhold til transport.

Derudover kan du via egen læge eller speciallæge henvises til behandling hos en privatpraktiserende fysioterapeut.

Læs om behandling hos praktiserende fysioterapeut

Nedenfor kan du læse om genoptræning efter behandling på hospital. Få viden om, hvad du skal være opmærksom på, og hvad du kan få betalt.

Hvis du hellere vil læse om genoptræning der ikke sker i forlængelse af hospitalsbesøg

Genoptræning efter behandling på hospital

Når du bliver sendt hjem efter behandling på hospitalet, kan du have brug for genoptræning. Hvis lægen på sygehuset vurderer, at du har et behov for genoptræning, har du ret til at få en genoptræningsplan.

 • Genoptræningen er gratis for dig.
 • Det er lægen på sygehuset, der vurderer dit behov.
 • Hvad er en genoptræningsplan?

  En genoptræningsplan er en plan, der beskriver dit behov for genoptræning.

  • Det er lægen, der vurderer, om der er behov for genoptræning. I praksis vil det ofte være sygehusets ergoterapeut eller fysioterapeut, der udfylder den.
  • Genoptræningsplanen skal laves i samarbejde med dig.
  • Du skal have genoptræningsplanen udleveret, inden du bliver sendt hjem fra hospitalet.
  • Din genoptræningsplan bliver, efter aftale med dig, sendt til din praktiserende læge og til den kommune, du bor i.
  • Hvis du skal have specialiseret genoptræning, skal genoptræningsplanen efter aftale med dig, sendes til det valgte sygehus.
  • Alt efter den enkeltes behov kan genoptræningen foregå på sygehuset, i kommunen eller på et specialiseret behandlingssted.
 • Hvad skal genoptræningsplanen indeholde?

  En genoptræningsplan skal som minimum indeholde oplysninger om:

  • Beskrivelse af dit funktionsniveau umiddelbart inden indlæggelse og genoptræningsbehov på udskrivningstidspunktet.
  • Beskrivelse af genoptræningsbehov på udskrivningstidspunktet.
  • Oplysninger om hvordan du kan kontakte bopælsregion og bopælskommune.
  • Tidsfrist for opstart af genoptræning, hvis der efter lægefaglig vurdering er brug for at starte genoptræningen på et bestemt tidspunkt.

  Brug for en tværfaglig indsats

  Hvis du har brug for en samlet tværfaglig indsats for at bringe dig så meget som muligt tilbage til dit liv før du blev syg (rehabilitering på specialiseret niveau), skal genoptræningsplanen beskrive din samlede funktionsevne og det samlede behov for indsats.

 • Hvilken type genoptræning skal jeg have?

  Hvis lægen på sygehuset vurderer, at du skal have genoptræning, og du får en genoptræningsplan, skal lægen også vurdere, hvilken type genoptræning, du skal have:

  1. Genoptræning på alment niveau i din kommune
  2. Specialiseret genoptræning på hospitalet eller
  3. Rehabilitering på specialiseret niveau

  Genoptræning på "alment niveau"

  På din genoptræningsplan skal der stå, hvornår din kommune kontakter dig om dit genoptræningsforløb, og hvordan du kan kontakte din kommune, hvis du har spørgsmål.

  Du kan selv vælge i hvilken kommune, din genoptræning skal foregå. En kommunes genoptræningscenter kan dog afvise patienter fra andre kommuner.

  Hvis du bliver henvist til genoptræning på alment niveau, vil din kommune derefter vurdere, om genoptræningen skal være på basalt eller avanceret niveau.

  Hvad betyder basalt, avanceret og specialiseret genoptræning og rehabilitering?

  Genoptræning på basalt niveau i kommunen

  Din kommune vil sende dig til genoptræning på basalt niveau hvis:

  • Du har brug for genoptræning af enkle og afgrænsede funktionsnedsættelser. Det kan f.eks. være genoptræning efter et nyt knæ som følge af slidgigt.
  • Du ikke har haft komplikationer under din behandling på sygehuset, som f.eks. en infektion.

  Genoptræningen vil foregå i din kommune. Det vil være sundhedspersoner med brede generelle kompetencer, der vil behandle dig - typisk fysioterapeuter og ergoterapeuter.

  Genoptræning på avanceret niveau i kommunen

  Din kommune vil visitere dig til genoptræning på avanceret niveau hvis:

  • Der er flere problemstillinger end én i din genoptræning. Det kan f.eks. være hvis du fået nyt knæ på grund af slidgigt, og samtidig har en anden sygdom, der komplicerer genoptræningen.
  • Der er flere ting – områder af kroppen eller flere funktioner - du har brug for at få genoptrænet.
  • Der har været komplikationer under din behandling på sygehuset, f.eks. en infektion.

  Genoptræningen vil foregå i din kommune. Det vil være sundhedspersoner med specialviden, der vil behandle dig.

  Specialiseret genoptræning efter udskrivning fra sygehus

  Du kan få specialiseret genoptræning på et sygehus, hvis der er behov for, at du følges tæt af en speciallæge, og genoptræningen kun kan udføres af sundhedsfagligt personale, som kun findes på et hospital. Den specialiserede genoptræning er gratis for dig og omfattet af det frie sygehusvalg. En sygehusafdeling kan dog afvise patienter fra andre regioner.

  Rehabilitering på specialiseret niveau

  Hvis du har kompliceret, omfattende, sjælden og/eller alvorlige nedsættelse af din evne til at fungere mentalt og fysisk, vil du blive henvist til det, der hedder rehabilitering på specialiseret niveau.

  Der vil både være tale om genoptræning og hjælp til, at du så vidt muligt kan vende tilbage til en dagligdag med job, familieliv, fritidsinteresser, mv. Indsatsen er tværfaglig og vil blive udført af fagpersoner med specialiserede kompetencer indenfor deres fagområde.

  Læs mere om regler for genoptræning på Sundhedsstyrelsens hjemmeside

 • Transport til genoptræning

  Hvis du skal modtage genoptræning efter et sygehusophold, skal du normalt selv sørge for transport. Der er dog undtagelser, hvor du har ret til transport eller at få dine udgifter til transport betalt.

  Transport til genoptræning efter indlæggelse

  Hvis du har været indlagt på sygehus og har fået en genoptræningsplan, kan du få transporten eller få udgifterne til transport til genoptræning betalt, hvis:

  • Du bor mere end 50 km. fra genoptræningsstedet
  • Du er pensionist
  • Du ikke er i stand til at køre selv eller tage med offentlige transportmidler.

  Pris for turen

  Det gælder for alle ture, at:

  • Turen skal koste mere end 113 kr. tur/retur for ikke-pensionister og mere end 48 kr. tur/retur for pensionister (2024).
  • Du kan få betalt det, turen koster med det billigste transportmiddel, du har mulighed for at bruge
  • Du kan få transport til/betalt det, turen koster til din egen læge eller den nærmeste speciallæge, hvor du kan få behandling, til det sygehus, du er henvist til efter regionens visitationskriterier, eller til det genoptræningssted, du er henvist til efter kommunens visitationsretningslinjer.

  Du kan læse mere på Transport til lægehjælp (borger.dk)

 • Ny lov sikrer hurtig genoptræning

  En ny lov, som trådte i kraft den 1. juli 2018, sikrer patienter frit valg til at vælge en privat leverandør, hvis kommunen ikke kan tilbyde genoptræning inden for syv dage efter udskrivelse fra hospitalet. Det frie valg gælder alle patienter, som har en genoptræningsplan med fra sygehuset.

  Det er muligt, at gøre aktivt brug af det frie valg af genoptræning. I forbindelse med din udskrivelse med en genoptræningsplan, vil du få en ”forløbskode” du skal indtaste og herefter får du oplyst hvilke behandlere der er i dit område, og som kan levere den genoptræning du er henvist til. Der kommer løbende flere private leverandører, som er godkendt til at levere genoptræning. Al genoptræning bliver foretaget af autoriseret sundhedspersonale, både i privat regi og kommunalt regi. Du kan gå ind på hjemmesiden www.mingenoptræning.dk og få en illustration af hvordan det frie valg helt praktisk foregår samt søge på behandlere i dit område.

  Læs mere om den nye lov

Senest opdateret 10.01.2024