Betingelser for ansøgninger og indstillinger til priser

Når du søger om forskningsstøtte eller indstiller til priser, er der en række formalia og betingelser, du skal opfylde.

Foto: Jacob Ljørring

Gigtforeningen uddeler hvert år 12–15 mio. kr. til dansk og international forskning inden for gigtområdet – primært forskning udført i Danmark eller af danske forskere i udlandet, der er tilknyttet en dansk forskningsinstitution. 

Du kan ansøge om midler til

 • Projektstøtte til driftsudgifter og lønmidler til teknisk assistance
 • Stipendier til egne lønmidler
 • Forskning via en særlig pulje på 1 mio. kr.
 • Rejse og ophold i forbindelse med fremlæggelse af egne forskningsresultater

Hæderspriser

 • Studenterpriser, som belønner medicinstuderendes skriftlige opgaver inden for gigtområdet (ansøgning indsendes af studenterne selv)
 • Dronning Ingrids Forskerpris, som kandidater indstilles til
 • Gigtforeningens ung forskertalentpris, som kandidater indstilles til

Nedenfor kan du læse om retningslinjerne for ansøgninger om forskningsstøtte fra Gigtforeningens forskningsråd.

Før du sender din ansøgning, skal du have læst og være indforstået med bevillingsbetingelserne og de deraf følgende forpligtelser.

Enhver støtte gives under forudsætning af, at godkendelse fra relevante etiske og sundhedsfaglige komiteer foreligger, når projektet sættes i gang.

Korrekt fremsendte ansøgninger, der opfylder de administrative krav, vurderes af Gigtforeningens forskningsråd, der består af medlemmer udpeget af Gigtforeningens bestyrelse.

Ansøgning via efond

Alle ansøgninger og indstillinger sendes via Gigtforeningens elektroniske ansøgningssystem efond

Der kan kun ansøges via efond. Du skal oprette en brugerprofil, og denne bruger-profil vil derefter være din faste indgang til det elektroniske forskningssystem i forbindelse med nye ansøgninger såvel som afrapportering på eksisterende eller afsluttede forskningsprojekter. Fra din brugerprofil kan du vælge, hvilken type ansøgning du vil oprette. Herefter udfyldes ansøgningsskemaet og sendes elektronisk inden kl. 12 på dagen for ansøgningsfristen.

Har du spørgsmål?

Har du spørgsmål, er du velkommen til at ringe eller skrive til Gigtforeningen

 • Projektstøtte – ansøgningsbetingelser

  Ansøgninger om projektstøtte behandles fire gange om året af forskningsrådet.

  Der uddeles fortrinsvist beløb i størrelsesordenen 100.000-300.000 kroner. Det er vores erfaring, at selv mindre bevillinger fungerer som en blåstempling, der baner vejen for yderligere støtte fra andre kilder.

  Projektstøtte gives ikke til lønudgifter til de involverede forskere (VIP-løn). I stedet kan projektstøtten dække udgifter til eksempelvis forskningsmaterialer, forskningsudstyr, TAP-løn mv. Støtte til VIP-løn gives kun i form af stipendier.

  Hvis Gigtforeningen allerede har støttet et projekt med forskningsmidler, kan der ikke søges om nye projektmidler til det samme projekt, medmindre projektet siden hen har gennemgået væsentlige ændringer, som har affødt nye finansieringsbehov. Har du allerede opnået et stipendium, eller søger du et stipendium, kan du godt ansøge om supplerende projektstøttemidler til gennemførelse af det samlede forskningsprojekt.

  Se opslag og frister

  Søg støtte og indstil

  Bevillingsbetingelser for forskningsstøtte

  Hvad skal ansøgningen indeholde?

  Gigtforeningens privatlivspolitik

 • Introduktionsstipendier – ansøgningsbetingelser

  Et introduktionsstipendium kan søges af sundhedsfaglige studerende såvel som færdiguddannede kandidater, der ikke er ansat i en fast forskerstilling eller er indskrevet som ph.d.-stipendiater. Stipendiet er således tiltænkt ansøgere, der gerne vil indlede en forskningskarriere inden for gigtområdet. Introduktionsstipendiet kan som regel søges to gange om året efter opslag på Gigtforeningens hjemmeside.

  Tidligere forskningserfaring er ikke påkrævet.

  For studerende

  Der er fastsat et maksimalt beløb på 125.000 kr. til 12 måneders løn for studerende, der tager fri fra kandidatstudiet for at forske. Den studerende skal stå som ansøger, men der skal være en fast vejleder tilknyttet forløbet. En anbefaling fra vejlederen og et karakterblad skal indeholdes i ansøgningen. Projektbeskrivelsen skal redegøre for stipendiatens rolle og arbejdsopgaver i forbindelse med forskningsprojektet.

  For kandidater

  Der er fastsat et maksimalt beløb på 250.000 kr. til seks måneders løn. Kandidaten skal have opnået tilsagn om faglig vejledning. En anbefaling fra vejlederen skal indeholdes i ansøgningen. Introduktionsstipendiet gives til første del eller forberedelse af første del af et større forskningsprojekt – typisk et ph.d.-studie. Ansøgningen skal omfatte en plan for stipendieforløbet med en grundig projektbeskrivelse. Er der tale om forberedelse til et større forskningsprojekt, skal projektbeskrivelsen omfatte en skitse for det samlede forskningsprojekt, man ønsker at gennemføre.

  Er der ud over stipendiet behov for midler til drift, skal det søges i en separat ansøgning om projektstøtte

  Se opslag og frister 

  Søg støtte og indstil

  Bevillingsbetingelser for forskningsstøtte

  Hvad skal ansøgningen indeholde?

  Gigtforeningens privatlivspolitik

 • Forskningsstipendier – ansøgningsbetingelser

  Gigtforeningens forskningsstipendium kan kun søges efter forudgående opslag. Stipendiet kan tildeles ansøgere med sundhedsfaglig baggrund, som ønsker at gennemføre et større forskningsprojekt – med henblik på opnåelse af en ph.d.-grad eller tilsvarende. Stipendiet kan ikke anvendes til postdoc.

  Der kan søges om op til to års løn og bevilges maksimalt 575.000 kr. pr. år. Bevillingen kan anvendes til dækning af grundløn, overenskomstmæssige løntillæg, pension og løn under ferie (ferie optjent i bevillingsperioden). Lønudgiften, der søges hos Gigtforeningen, skal fremgå af ansøgningens budget. Lønberegningen, herunder anciennitetsfastsættelse samt lønudbetaling, foretages af den administrerende institution.

  Vigtigt til din ansøgning

  Andet år af et forskningsstipendium kan først udbetales, når en frigivelsesansøgning er indsendt og godkendt. Frigivelsesansøgningen skal modtages tidligst tre måneder og senest to måneder, før andet års udbetaling kan begynde. Modtager vi ikke en frigivelsesansøgning 12 måneder efter første års udbetaling er afsluttet, bortfalder stipendiet.

  • Ansøgningen skal indeholde en anbefaling fra hovedvejlederen. Hovedvejlederen skal oprettes som medansøger, og der kan oprettes flere medansøgere, hvis det er relevant. Der ydes ikke støtte til studieafgifter/overhead i forbindelse med en eventuel ph.d.
  • Er der ud over stipendiet behov for midler til drift, skal det søges i en separat ansøgning om projektstøtte. Se ovenover.

  Se opslag og frister 

  Søg støtte og indstil

  Bevillingsbetingelser for forskningsstøtte

  Hvad skal ansøgningen indeholde?

  Gigtforeningens privatlivspolitik

 • Pulje til særlige forskningsindsatser – ansøgningsbetingelser

  Gigtforeningen uddeler i en pulje på 1 mio. kroner forskningsstøtte til 1-2 særlige forskningsindsatser inden for gigtområdet. Forskere kan frit byde ind med projekter inden for forskningsrådets uddelingsområde, som kan gavne mennesker med gigt, jf. nærmere forskningsrådets uddelingsstrategi. Støtten uddeles til både lønninger (herunder også løn til ph.d.-stipendier, postdocs og professorater) og til drift af forskningsprojekter. Støtten kan ikke bruges til refinansiering af allerede opslåede eller igangværende aktiviteter. Ved professorater forventes en beskrivelse af forskningsplanen. Lønmidler kan også søges til unavngivne medarbejdere. Bevillingerne gives som rammebevillinger i henhold til de søgte poster i ansøgningsbudgettet og Gigtforeningens bevillingsbetingelser. 

  Særlige krav til ansøgningen

  • Forskningsprojektet er af høj international kvalitet.
  • Forskningsprojektet skal være gennemførligt og udføres i et stærkt forskningsmiljø.
  • Forskningsprojektets ansøger skal have betydelig forskningserfaring på minimum ph.d.-, lektorat- eller tilsvarende niveau.
  • Forskningsprojektet skal foregå i et samarbejde mellem danske forskningsinstitutioner.
  • Forskningsprojektet skal så vidt muligt udføres i samarbejde med internationale forskningsinstitutioner.
  • Forskningsprojektet forventes at blive yderligere finansieret fra anden side, efter der er opnået støtte fra Gigtforeningen, hvilket der skal redegøres for under budgettet.
  • Forskningsprojektet skal inddrage patientrepræsentanter aktivt i forskerteamet i flere faser af forskningsprocessen og ansøger skal redegøre for, hvordan inddragelsen sker.

  Se opslag og frister 

  Søg støtte og indstil

  Bevillingsbetingelser for forskningsstøtte

  Hvad skal ansøgningen indeholde?

  Gigtforeningens privatlivspolitik

 • Rejse- og kongresstøtte – ansøgningsbetingelser

  Hvad kan der søges støtte til?

  Gigtforeningen yder støtte til deltagelse i kongresser og lignende arrangementer i udlandet i forbindelse med præsentation af forskningsresultater af projekter, som har fået økonomisk støtte fra Gigtforeningen.

  Støtten ydes til yngre forskere under 40 år på ansøgningstidspunktet, som ph.d.-studerende, postdoc’er samt yngre forskere under uddannelse. Rejse og kongresdeltagelse kan søges af enten bevillingsmodtager selv eller af medansøgere angivet i den ansøgning, der modtog bevilling.

  Ansøgning om støtte til deltagelse i kongresser og lignende arrangementer forudsætter, at der er indsendt et abstract eller tilmeldt anden form for videnskabeligt indlæg. Bevillingen er betinget af, at indlægget er officielt accepteret og udtaget enten til mundtlig eller til poster præsentation, og der skal medsendes dokumentation for dette. Såfremt acceptskrivelsen ikke er modtaget på ansøgningstidspunktet, skal den eftersendes til forskning@gigtforeningen.dk så snart den haves og senest inden rejsens start.

  Der kan udelukkende søges om støtte til:

  • Kongresgebyr: Dækkes 100%
  • Hotel: Dækkes med op til 1000 kr. pr. overnatning, som er nødvendig for deltagelse i kongressen, dog maks. 5 nætter.
  • Hovedtransport: Dækkes på ud- og hjemrejsedage med offentlige transportmidler på 2. klasse. Lokaltransport i hjem- og udland dækkes ikke.
  • Dagpenge: Dækkes med statens takst for fortæring og små fornødenheder. Dagstaksten udbetales for hver overnatning, som er nødvendig for at deltage i kongressen.

  Der ydes maks. støtte som følger:

  Danmark: 4.000 kr.
  Europa: 10.000 kr.
  Uden for Europa: 15.000 kr.

  Der kan opnås støtte til maks. én kongresrejse pr. bevilling til én person. Uanset om en person har flere bevillinger hos Gigtforeningen, kan der kun gives én rejse- og kongresbevilling om året til samme person.

  Hvis en ansøgning modtager administrativt afslag, kan der ikke genansøges til samme kongres.

  Ansøgningsfrister

  Ansøgning om støtte til kongresdeltagelse behandles løbende, men skal være Gigtforeningen i hænde senest 2 måneder før kongressens start. Ansøgningen kan indsendes, selvom det ikke er afgjort, hvorvidt indlægget er accepteret til præsentation. Sagsbehandlingen varer normalt omkring 1 måned.

  Se opslag og frister 

  Søg støtte og indstil

  Bevillingsbetingelser for forskningsstøtte

  Gigtforeningens privatlivspolitik

 • Studenterpriser

  Gigtforeningen uddeler hvert år en række studenterpriser på hver 15.000 kroner som anerkendelse af medicinstuderende, der laver bemærkelsesværdige opgaver (kandidatopgaver/OSVAL II eller forskningsårs-opgaver) inden for gigtområdet. Prisen tildeles ikke for bacheloropgaver/OSVAL I.

  For at komme i betragtning skal du senest 12 måneder efter opgaveeksamen ansøge om en studenterpris. Ansøgningen skal bl.a. indeholde en indstilling fra din vejleder samt en kopi af karakterbeviset.

  En opgave kan kun indsendes én gang, og du kan kun modtage prisen én gang. I tilfælde, hvor en opgave er løst af flere eksaminander, skal alle eksaminander indsende en ansøgning i deres eget navn og notere, hvem de har løst opgaven sammen med.

  Priserne vil blive overrakt i forbindelse med Gigtforeningens repræsentantskabsmøde i maj.

  Se opslag og frister 

  Søg støtte og indstil

  Gigtforeningens privatlivspolitik

 • Dronning Ingrids Forskerpris

  Gigtforeningen uddeler hvert år Dronning Ingrids Forskerpris. Det sker i forbindelse med den internationale gigtdag 12. oktober. Prisen er på 250.000 kroner og uddeles med henblik på:

  • at sætte fokus på dansk gigtforskning og profilere gigt som et interessant forskningsfelt.
  • at give aktive forskere en påskønnelse for deres indsats og en mulighed for at udvikle nye ideer samt at profilere Gigtforeningen i forskermiljøet.

  Hvem kan modtage prisen?

  En forsker med en målrettet og fortsat aktiv profil inden for dansk forskning med perspektiver for mennesker med gigt. En forsker, der har ydet en perspektivrig indsats og/eller resultater, der muliggør mærkbare forbedringer i forhold til forebyggelse og behandling af gigt, eller mere generelt skaber bedre muligheder i hverdagen for mennesker med gigt. Nuværende medlemmer af Gigtforeningens forskningsråd kan ikke indstilles til Dronning Ingrids Forskerpris. Prisen kan i særlige tilfælde deles af flere forskere. Dronning Ingrids Forskerpris kan kun modtages én gang.

  Krav til prisens anvendelse

  Beløbet kan bruges til forskning i bred forstand. Eneste krav til prismodtageren er, at denne forpligter sig til efterfølgende at medvirke til formidling af forskningen i pressen og i Gigtforeningens blad, LedSager, med fokus på, hvilke konkrete muligheder forskningsresultaterne kan skabe for mennesker med gigt.

  Indstilling

  Prisen kan ikke søges. Alle kan indstille kandidater.

  Indstillingen af kandidater skal indeholde:

  • En kort begrundelse for at indstille kandidaten.
  • Beskrivelse af relevant forskning.
  • Kandidatens CV.
  • Gigtforeningens ung forskertalentpris.
  • Med prisen ønsker Gigtforeningen at hylde unge talentfulde forskere, der brænder for forskning, og som bidrager med fremskridt inden for forståelse og forbedring af gigtsygdomme.

  Se opslag og frister 

  Søg støtte og indstil

  Gigtforeningens privatlivspolitik

 • Ung forskertalentpris

  Gigtforeningens ung forskertalentpris tildeles hvert år en ung forsker og overrækkes på Gigtforeningens repræsentantskabsmøde i maj måned.

  Prisen

  Prisen er på 100.000 kroner og skal anvendes på forskningsaktiviteter, herunder evt. forskningsophold i udlandet.

  Indstilling af kandidaten

  • Kandidater til prisen skal forske på en dansk forskningsinstitution, have en ph.d. og være under 40 år ved indstillingsfristens udløb.
  • Den talentfulde unge forsker skal bidrage med fremskridt inden for forståelse af gigtsygdomme og bedre livskvalitet for patienterne og have opnået international opmærksomhed for sin indsats inden for gigtforskning.
  • Forskere fra danske universiteter, hospitaler eller andre forskningsinstitutioner kan indstille en eller flere kandidater til prisen.
  • Tidligere kandidater kan blive indstillet igen.
  • Man kan ikke indstille sig selv, og man kan kun modtage prisen én gang.
  • Indstillingen skal indeholde: En beskrivelse af kandidatens talent og bidrag til fremskridt inden for gigtforskning (f.eks. generede forskningsresultater med betydning for mennesker med gigt, formidling af resultaterne og/eller ibrugtagning af nye fremskridt for mennesker med gigt). Kort CV med publikationsliste. 

  Se opslag og frister 

  Søg støtte og indstil

  Gigtforeningens privatlivspolitik

Senest opdateret 07.05.2024

Gigtforeningen guider: Sådan skriver du en god ansøgning

Din forskning skal bringe ny viden og være til gavn for mennesker med gigt. Og så er det vigtigt, at du inddrager patienterne. Professor Lene Wohlfahrt Dreyer og professor Bente Appel Esbensen er medlemmer af Gigtforeningens forskningsråd. I filmen fortæller de, hvad de lægger vægt på, når de vurderer din ansøgning.

Her kan du se en film – for at kunne afspille den, skal du tillade alle cookies
Klik her for at tillade cookies