Førtidspension – betingelser og regler for ordningen

Du kan få tilkendt førtidspension, hvis din arbejdsevne er varigt nedsat i et væsentligt omfang. Læs mere om reglerne.

Nedsættelsen af din arbejdsevne skal være af et sådant omfang, at du ikke er i stand til at arbejde, hverken på ordinære eller på fleksjob-vilkår.

Du kan få tilkendt førtidspension, fra du er 40 år, til du går på folkepension. Er du mellem 18 og 39 år, kan du dog få tilkendt førtidspension, hvis det er dokumenteret eller det på grund af særlige forhold er helt åbenbart, at din arbejdsevne er varigt og væsentligt nedsat og ikke vil kunne forbedres.

Det betyder noget for din pensions størrelse, hvilke indtægter du har, og om du har en ægtefælle eller samlever, der har indtægter. 

 • Regler for førtidspension

  Den 1. januar 2003 blev reglerne for førtidspension ændret, og du kan læse om de aktuelle regler her nedenfor. Har du fået pension før 1. januar 2003 gælder de gamle regler. Du kan læse mere om de gamle regler nedenfor på siden.

  I 2013 blev der gennemført en reform af førtidspensionen, der betyder, at langt færre tilkendes førtidspension, men for dem, der er tilkendt førtidspension, er regler, ydelser m.v. de samme som før reformen i 2013.

  Det er din arbejdsevne, der danner grundlag for at vurdere, om du er kandidat til førtidspension. Du kan få tilkendt førtidspension, hvis din arbejdsevne er varigt nedsat i et væsentligt omfang, så du end ikke kan arbejde i et såkaldt minifleksjob.

  Under 40 år

  Hvis du er under 40 år, kan du som udgangspunkt ikke tilkendes førtidspension. Du skal indgå i et ressourceforløb, hvor der vil være fokus på at øge dine ressourcer - både i forhold til arbejde, uddannelse, sundhed samt dine sociale forhold. Ressourceforløb kan vare op til 5 år ad gangen, og kan forlænges med et nyt ressourceforløb på 5 år. Revurderingen kan føre til, at der rejses sag om førtidspension, forudsat at alle muligheder for at forbedre arbejdsevnen er afprøvet, og at din arbejdsevne vurderes til varigt at være minimal.

  Over 40 år

  Er du over 40 år, og har du ikke tidligere gennemført et ressourceforløb, skal du gennemgå et ressourceforløb, inden en eventuel førtidspension kan vurderes. I ressourceforløbet vil være fokus på at øge dine ressourcer – både i forhold til beskæftigelse, uddannelse, sundhed samt dine sociale forhold. Hvis det er åbenlyst, at det ikke giver mening at udvikle din arbejdsevne, f.eks. hvis du har betydelige funktionsnedsættelser, kan kommunen afgøre, at din sag overgår til behandling efter reglerne om førtidspension uden ressourceforløb.

  Rehabiliteringsteam

  Kommunerne har nedsat et rehabiliteringsteam, som skal behandle sager om fleksjob, ressourceforløb og førtidspension. Rehabiliteringsteamet har repræsentanter fra beskæftigelsesområdet, socialområdet, sundhedsområdet, undervisningsområdet (hvis det er relevant). I mødet med rehabiliteringsteamet deltager du og din sagsbehandler. Der er mulighed for, at du kan tage en bisidder med til mødet.

  Læs mere på hjemmesiden for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

  Lovgrundlag

  Lov om social pension

 • Behandling af din sag om førtidspension

  Kommunen skal i udgangspunktet behandle din henvendelse om førtidspension i forhold til alle de andre muligheder, der findes for at yde hjælp efter bl.a. den sociale lovgivning. Hvis du ønsker, at kommunen alene tager stilling til spørgsmålet om førtidspension, kan du dog anmode om det. Så vil kommunen lade sagen overgå til behandling efter reglerne om førtidspension på det foreliggende dokumentationsgrundlag.

  Kommunen kan påbegynde en sag eller træffe afgørelse om tilkendelse af førtidspension til en person, der ikke selv har ansøgt om førtidspension. Kommunen afgør, at din sag bliver behandlet efter reglerne om førtidspension, når det er dokumenteret, eller når det på grund af særlige forhold er helt åbenbart, at din arbejdsevne ikke kan forbedres ved, at du deltager i ressourceforløb, aktiverings-, revaliderings- og behandlingsmæssige forløb samt andre foranstaltninger, herunder også beskæftigelse i fleksjob.

  Kommunen afgør, om du kan tilkendes førtidspension på baggrund af:

  1. En redegørelse for, at din arbejdsevne ikke kan forbedres.
  2. En redegørelse for dine ressourcer samt mulighederne for at udvikle dem. Redegørelsen skal udarbejdes i samarbejde med dig, og din opfattelse af forholdene skal udtrykkelig være anført.
  3. Den faglige forklaring på, hvorfor din arbejdsevne anses for varigt nedsat.
  4. Den faglige forklaring på, at din arbejdsevne er nedsat i en sådan grad, at du ikke kan forsørge dig selv uanset dine muligheder for at få støtte efter den sociale eller anden lovgivning, eller
  5. Angivelse af en eller flere konkrete arbejdsfunktioner, som du med din nedsatte arbejdsevne anses for at kunne udføre.
 • Seniorførtidspension

  Seniorførtidspension er en måde at søge om førtidspension på. Formålet er at sikre, at personer, der er nedslidte eller har væsentlige helbredsproblemer efter et langt arbejdsliv, får en hurtigere og enklere adgang til førtidspension. Der er ikke tale om en ny form for førtidspension, men om en anden måde at ansøge på.

  Hvis du ønsker at søge om seniorførtidspension, skal du opfylde de almindelige betingelser for førtidspension. Din kommune skal bl.a. vurdere, at din arbejdsevne er væsentligt og varigt nedsat, så du ikke kan arbejde i ordinært arbejde eller i et fleksjob.

  Kommunen skal alene tage stilling til, om din arbejdsevne er væsentligt og varigt nedsat i forhold til de erhverv, du ville kunne varetage. Det betyder, at det ikke skal vurderes, om du kan udvikle din arbejdsevne ved at deltage i en virksomhedspraktik. Ligesom der heller ikke skal iværksættes tilbud om revalidering eller deltagelse i ressourceforløb.

  Derudover skal du opfylde følgende betingelser:

  • Du må højest være 5 år fra folkepensionsalderen.
  • Du skal have haft en langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet på 20-25 år.

  Kommunen skal træffe afgørelse om, hvorvidt du er berettiget til en seniorførtidspension senest 6 måneder efter, at din ansøgning er modtaget.

  Hvis du er utilfreds med kommunens afgørelse om seniorførtidspension, kan du klage over den.

  Læs om dine klagemuligheder

 • De gamle regler for førtidspension

  De gamle regler gælder, hvis din sag om førtidspension er rejst før januar 2003 - eller hvis du er tilkendt førtidspension før dette tidspunkt. De gamle regler gælder også, hvis du har fået tilkendt invaliditetsydelse, og du på et senere tidspunkt skal have rejst en pensionssag.

  Læs mere om de gamle regler for førtidspension på Borger.dk

  Pensionens størrelse

  Førtidspension tilkendt efter 1. januar 2003 består alene af én ydelse, og den er fuld skattepligtig.

  Læs mere om størrelsen af førtidspension på Borger.dk

  Det er Udbetaling Danmark, der beregner og udbetaler din førtidspension, når du har fået den tilkendt. Hvis du har spørgsmål om beregning og udbetalingen af førtidspensionen, eller hvis din indkomst ændrer sig, er det Udbetaling Danmark, du skal kontakte.

  Find kontaktoplysninger på Borger.dk


 • Ydelser ud over pensionen

  Hvis du på grund af din varige funktionsnedsættelse har merudgifter, der årligt er større end bagatelgrænsen 6.672 kr. årligt på 556 kroner pr. måned (2019), kan du søge om dækning af merudgifter i henhold til lov om social service § 100, der er skattefri og uafhængig af din indkomst.

  Hvis du opfylder betingelserne, bliver tilskuddet fastsat ud fra de skønnede udgifter pr. måned. Fra 1. januar 2018 anvendes standardbeløb ved sandsynliggjorte merudgifter således:

  Merudgifter fra: 556 kr. – 1561 kr. pr. måned giver et standardbeløb 1053 kr. pr. måned.

  Merudgifter fra: 1562 kr. – 2601 kr. pr. måned giver et standardbeløb 2102 kr. pr. måned.

  Ved merudgifter fra 2.602 kr. pr. måned skal alle udgifter dokumenteres ved udgiftsbilag og lignende. Herefter dækkes de faktiske udgifter.

  Læs mere om merudgifter

  Lovgrundlag

  Lov om social service § 100.

Senest opdateret 11.07.2019