Førtidspension – betingelser og regler for ordningen

Du kan få tilkendt førtidspension, hvis din arbejdsevne er varigt nedsat i et væsentligt omfang. Læs mere om reglerne.

Nedsættelsen af din arbejdsevne skal være af et sådant omfang, at du ikke er i stand til at arbejde, hverken på ordinære eller på fleksjob-vilkår.

Du kan få tilkendt førtidspension, fra du er 40 år, til du går på folkepension. Er du mellem 18 og 39 år, kan du dog få tilkendt førtidspension, hvis det er dokumenteret eller det på grund af særlige forhold er helt åbenbart, at din arbejdsevne er varigt og væsentligt nedsat og ikke vil kunne forbedres.

Det betyder noget for din pensions størrelse, hvilke indtægter du har, og om du har en ægtefælle eller samlever, der har indtægter. 

 • Regler for førtidspension

  Den 1. januar 2003 blev reglerne for førtidspension ændret, og du kan læse om de aktuelle regler her nedenfor. Har du fået pension før 1. januar 2003 gælder de gamle regler. Du kan læse mere om de gamle regler nedenfor på siden.

  I 2013 blev der gennemført en reform af førtidspensionen, der betyder, at færre personer tilkendes førtidspension, men for dem, der er tilkendt førtidspension før 2013, er regler, ydelser m.v. de samme som før reformen.

  Det er din arbejdsevne, der danner grundlag for at vurdere, om du er kandidat til førtidspension. Du kan få tilkendt førtidspension, hvis din arbejdsevne er varigt nedsat i et væsentligt omfang, så du end ikke kan arbejde i et såkaldt minifleksjob.

  Under 40 år

  Hvis du er under 40 år, kan du som udgangspunkt ikke tilkendes førtidspension. Du skal indgå i et ressourceforløb, hvor der vil være fokus på at øge dine ressourcer - både i forhold til arbejde, uddannelse, sundhed samt dine sociale forhold. Ressourceforløb kan vare 1-3 år og du kan tilbydes flere ressourceforløb. Revurderingen kan føre til, at der rejses sag om førtidspension, forudsat at alle muligheder for at forbedre arbejdsevnen er afprøvet, og at din arbejdsevne vurderes til varigt at være minimal.

  Over 40 år

  Er du over 40 år, og har du ikke tidligere gennemført et ressourceforløb, skal du gennemgå et ressourceforløb, inden en eventuel førtidspension kan vurderes. I ressourceforløbet vil der også her være fokus på at øge dine ressourcer – både i forhold til arbejde, uddannelse, sundhed samt dine sociale forhold. Hvis det er åbenlyst, at det ikke giver mening at udvikle din arbejdsevne, f.eks. hvis du har betydelige funktionsnedsættelser, kan kommunen afgøre, at din sag overgår til behandling efter reglerne om førtidspension uden ressourceforløb.

  Rehabiliteringsteam

  Kommunerne har nedsat et rehabiliteringsteam, som skal behandle sager om jobafklaringsforløb, fleksjob, ressourceforløb og førtidspension. Rehabiliteringsteamet har repræsentanter fra beskæftigelsesområdet, socialområdet, sundhedsområdet og undervisningsområdet (hvis det er relevant). I mødet med rehabiliteringsteamet deltager du og din sagsbehandler. Der er mulighed for, at du kan tage en bisidder med til mødet.

  Læs mere på hjemmesiden for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

  Lovgrundlag

  Lov om social pension

 • Behandling af din sag om førtidspension

  Kommunen skal i udgangspunktet behandle din henvendelse om førtidspension i forhold til alle de andre muligheder, der findes for at yde hjælp efter bl.a. den sociale lovgivning. Hvis du ønsker, at kommunen alene tager stilling til spørgsmålet om førtidspension, kan du dog anmode om det. Så vil kommunen lade sagen overgå til behandling efter reglerne om førtidspension på det foreliggende dokumentationsgrundlag.

  Kommunen kan påbegynde en sag eller træffe afgørelse om tilkendelse af førtidspension til en person, der ikke selv har ansøgt om førtidspension. Kommunen afgør, at din sag bliver behandlet efter reglerne om førtidspension, når det er dokumenteret, eller når det på grund af særlige forhold er helt åbenbart, at din arbejdsevne ikke kan forbedres ved, at du deltager i ressourceforløb, aktiverings-, revaliderings- og behandlingsmæssige forløb samt andre foranstaltninger, herunder også beskæftigelse i fleksjob.

 • De gamle regler for førtidspension

  De gamle regler gælder, hvis din sag om førtidspension er rejst før januar 2003 - eller hvis du er tilkendt førtidspension før dette tidspunkt. De gamle regler gælder også, hvis du har fået tilkendt invaliditetsydelse, og du på et senere tidspunkt skal have rejst en pensionssag.

  Læs mere om de gamle regler for førtidspension på Borger.dk

  Pensionens størrelse

  Førtidspension tilkendt efter 1. januar 2003 består alene af én ydelse, og den er fuld skattepligtig.

  Læs mere om størrelsen af førtidspension på Borger.dk

  Det er Udbetaling Danmark, der beregner og udbetaler din førtidspension, når du har fået den tilkendt. Hvis du har spørgsmål om beregning og udbetalingen af førtidspensionen, eller hvis din indkomst ændrer sig, er det Udbetaling Danmark, du skal kontakte.

  Find kontaktoplysninger på Borger.dk

 • Ydelser ud over pensionen

  Hvis du er tilkendt førtidspension efter de nyeste regler fra 1. januar 2003, og du som følge af varig funktionsnedsættelse har nødvendige merudgifter, kan du søge om dækning af disse.

  Du kan læse mere på 'Støtte til nødvendige merudgifter for voksne' (borger.dk)

  Lovgrundlag

  Lov om social service § 100.

Senest opdateret 14.02.2024