Genoptræning - når du ikke har været i sygehusbehandling

Har du gigt, kan du have brug for både genoptræning og vedligeholdende træning. Du kan også have brug for fysioterapi, som både kan være behandling og genoptræning.

Hovedparten af genoptræningen foregår i kommunerne. Man skelner mellem:

 • Genoptræning og træning (f.eks. fysio- og ergoterapi), hvor du ikke inden har været behandlet på hospitalet.

Og

 • Genoptræning efter behandling på hospital. Det kan f.eks. være efter en operation, men også efter ambulant behandling på sygehuset.

Grunden til at man skelner mellem de to situationer, er at det er forskellige love, der gælder. Det har blandt andet betydning for, hvad du kan få dækket.

Her kan du læse om dine muligheder for fysioterapi og genoptræning, der ikke sker i forlængelse af et hospitalsbesøg.

Hvis du hellere vil læse om genoptræning i forlængelse af hospitalsbehandling

Genoptræning når du ikke har været på sygehus

Der er to typer af træning, hvis du ikke har været behandlet på sygehus:

 • Genoptræning efter sygdom. Det er typisk ældre mennesker, som efter sygdom er midlertidig svækket (og som ikke behandles på et sygehus). Det kan f.eks. være efter længere sengeleje med influenza eller et fald, som har medført et funktionstab.
 • Vedligeholdende træning, som er hjælp til, at du kan vedligeholde dine fysiske eller psykiske færdigheder. Det kan f.eks. være ældre borgere med gigt, der får vedligeholdende træning, fordi de ellers vil miste evnen til at kunne gå i bad selv, eller kunne gå op og ned af trapper.

Forskellen på de to typer træning er at:

 • Genoptræning har som mål, at din fysik skal blive bedre.
 • Vedligeholdende træning har som mål at fastholde det, du kan i dag.

Genoptræning og vedligeholdende træning sker ved at:

 • Du eller din læge kontakter kommunen.
 • Træningen vil typisk foregå i kommunens Sundhedshus/Sundhedscenter/Genoptræningscenter.

Genoptræning kan dog også foregå, ved at din læge henviser dig til en privatpraktiserende fysioterapeut. Der er egenbetaling ved genoptræning hos en privatpraktiserende fysioterapeut, medmindre kommunen har en aftale med en privat klinik, eller hvis du har en sundhedsforsikring, som vil betale for din genoptræning på en privat fysioterapiklinik.

Er du folkepensionist eller førtidspensionist?

Hvis du er folkepensionist eller førtidspensionist og modtager pension efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension mv. eller lov om social pension, kan du søge om personligt tillæg efter de sociale pensionslove.

 • Genoptræning og vedligeholdelsestræning under kommunen
  • Genoptræning og vedligeholdende træning er gratis.
  • Det er kommunen, der vurderer dit behov, og afgør hvilken form for genoptræning eller vedligeholdende træning, du skal tilbydes.
  • Du kan selv tage kontakt til kommunen, hvis du mener, at du har behov for træning. Din praktiserende læge kan også kontakte kommunen.
  • Det er kommunen, der står for din træning.
  • Genoptræningen og den vedligeholdende træning foregår typisk i et af kommunens sundhedscentre, men kan også foregå på dagcentre, i plejecentre, på plejehjem og i dit eget hjem.

  Tilbuddet om kommunal genoptræning og vedligeholdende træning er et tilbud på lige fod med de tilbud om personlig og praktisk hjælp, som kommunen er forpligtet til at yde efter serviceloven.

  Læs mere om mulighederne for praktisk hjælp

  Samlet vurdering: træning, hjælp og hjælpemidler

  Når kommunen vurderer din ansøgning, skal de lave en samlet vurdering og en samlet indsats for at bringe dig tilbage til - eller så tæt på det funktionsniveau - som du havde, inden du blev syg. Det betyder, at de også skal se på, om du har brug for hjælpemidler eller anden hjælp.

  Hvad skal afgørelsen indeholde?

  • Du skal have afgørelsen skriftligt,
  • Der skal være en skriftlig begrundelse for den.
 • Hvis du bliver henvist til privatpraktiserende fysioterapeut af din læge

  Du kan få tilskud til behandling hos en privatpraktiserende fysioterapeut, hvis du har en henvisning fra din læge. Ved lægehenvisning dækker den offentlige sygesikring 40 procent af fysioterapeutens betaling (vederlag). Hvis du er privatforsikret, f.eks. i Sygeforsikringen danmark, kan du evt. få dækket en del af din betaling.

  Læs mere om henvisning til fysioterapi i privat praksis

 • Gratis (vederlagsfri) fysioterapi ved nogle sygdomme

  Du har mulighed for at blive henvist til gratis (vederlagsfri) fysioterapi, hvis du har en af disse sygdomme, og samtidig opfylder en række krav.

  • Leddegigt
  • Arthrogryposis multiplex congenita
  • Arvelige bindevævssygdomme, f.eks. osteogenesis imperfecta, marfans syndrom
  • Ehlers Danlos syndrom
  • Idiopatisk skoliose med Cobbs vinkel større end 20 grader
  • Kronisk polyartrit som følge af f.eks. LED/SLE
  • Morbus Bechterew
  • Morbus Reiter
  • Morbus Sjögren (Sjögrens syndrom)
  • Morquios syndrom
  • Problemer efter medfødt hofteluksation
  • Psoriasisgigt
  • Sclerodermi

  Læs mere om dine muligheder for vederlagsfri fysioterapi

 • Transport til genoptræning

  Transport til kommunal genoptræning og vedligeholdende træning

  Kommunen er ikke forpligtet til at tilbyde gratis transport og kan hvis der tilbydes transport, opkræve betaling for de faktiske udgifter. I nogle kommuner er transporten således gratis og i andre skal man selv betale for transport.

  Hvis kommunen ikke umiddelbart tilbyder transport har du mulighed for at søge om at få dækket dine udgifter til transport til genoptræning og vedligeholdende træning.

  Du skal søge i din kommune, og det er også kommunen, der afgør om du kan få dækket dine udgifter. Det gør de efter en konkret, individuel vurdering af dine behov.

  Kommunen vil dog først se på, om udgifterne ikke kan dækkes af andre ordninger, f.eks. trafikselskabernes individuelle kørselsordninger for svært bevægelseshæmmede.

  Er du godkendt til dækning af nødvendige merudgifter efter servicelovens § 100, kan transport til fysioterapi/træning være omfattet af denne ordning. Læs mere om merudgifter

  Transport til og fra privatpraktiserende fysioterapeut

  Hvis du har fået en henvisning fra din læge til fysioterapeut, skal du selv betale din transport til og fra behandlingen.

  Hvis dit helbred gør, at du ikke kan bruge kollektiv transport, kan der være mulighed for at søge tilskud til transport i din kommune.

  Læs mere om reglerne for genoptræning på Sundhedsstyrelsens hjemmeside

  Læs mere om transport og betaling af transport på sundhed.dk

  Læs mere om reglerne for fysioterapi

Senest opdateret 25.04.2023