Merudgifter – hvis din gigtsygdom giver dig ekstra udgifter

Hvis din gigtsygdom giver dig ekstra udgifter, har du mulighed for at få dem dækket af kommunen.

Du kan efter servicelovens § 100 søge kommunen om at få dækket nødvendige merudgifter, som er en følge af din sygdom eller handicap. Du skal have det, loven kalder "et betydeligt nedsat funktionsniveau", og du skal være mellem 18 år og folkepensionsalderen.

 • Hvad kan du få dækket?

  Du kan alene få hjælp til dækning af nødvendige merudgifter, som er en følge af din nedsatte fysiske eller psykiske funktionsevne. Kommunen vurderer dit behov i forhold til ikke-handicappede på samme alder og i samme livssituation. Det betyder, at du selv skal betale udgifter, som du ville have haft, hvis du ikke havde særlige omkostninger på grund af din nedsatte funktionsevne.

  Ydelsen dækker "sandsynliggjorte udgifter"

  § 100-ydelsen dækker sandsynliggjorte, nødvendige merudgifter som følge af funktionsevnenedsættelsen. Det kan være svært at tolke, hvad der menes med "sandsynliggjorte merudgifter". Men følgende skal som et minimum være opfyldt:

  • Der skal være tale om udgifter, som ikke kan dækkes af andre tilskudsordninger.
  • Der skal, som navnet indikerer, være tale om merudgifter, hvilket vil sige udgifter, som du ikke ville have haft, hvis du ikke havde den varige sygdom.
  • Merudgifterne skal være nødvendige, så det hjælper at have dokumentation fra læge.

  Eksempler på merudgifter

  Her kan du se en række eksempler på merudgifter. Eksemplerne er hentet fra mennesker med gigt. Listen er langt fra udtømmende, men den kan være en rettesnor.

  • Egenbetalingen ved lægeordineret medicin (tilskud fra sygesikringen – herunder kronikertilskud og evt. tilskud fra sygeforsikringen "danmark" fratrækkes forinden).
  • Tilskud til solcreme ved sygdommen lupus/SLE.
  • Ekstra transportudgifter: For eksempel til fritidsaktiviteter som følge af nedsat mobilitet.
  • Hjælp til huslige opgaver: For eksempel snerydning og havearbejde. Vær dog opmærksom på, at din husstands samlede ressourcer vurderes ved bevilling af opgaver. Det betyder, at det tages med i vurderingen, om din ægtefælle/samlever/større børn kan varetage opgaverne/dele af opgaverne.

  Læs mere om og få vejledning om nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse på retsinformation.dk

 • Hvor meget skal din funktionsevne være nedsat?

  Nedsættelsen af din funktionsevne skal være både varig og alvorlig. Bekendtgørelsen beskriver det sådan:

  "Med varigt nedsat funktionsevne forstås en langvarig lidelse, hvis konsekvenser for den enkelte er af indgribende karakter i den daglige tilværelse, og som medfører, at der må sættes ind med betydelige hjælpeforanstaltninger".

 • Får du førtidspension efter de gamle regler?

  Du kan ikke komme i betragtning til ydelsen, hvis du er blevet tilkendt en førtidspension efter de gamle regler (indtil 1. januar 2003).

 • Beregning af merudgiftsydelse

  Kommunen beregner din merudgiftsydelse ud fra størrelsen af de sandsynliggjorte, nødvendige merudgifter, du har som følge af din funktionsnedsættelse.

  For at du kan komme ind i ordningen, skal du sandsynliggøre nødvendige merudgifter. Det er både de løbende udgifter og enkeltudgifter.

  Hvis du opfylder betingelserne, bliver tilskuddet fastsat ud fra de skønnede udgifter pr. måned.

  Læs mere på:

  Støtte til nødvendige merudgifter for voksne

  Hvis dine merudgifter stiger

  Højst en gang om året kan du få reguleret beløbet for de løbende udgifter, hvis du kan sandsynliggøre, at du har stigende merudgifter. Du får kompensation med tilbagevirkende kraft, hvis dine merudgifter bliver godkendt af kommunen.

  Hvis du har enkeltstående merudgifter

  Hvis du i løbet af året får en enkeltstående merudgift, kan du søge kommunen om kompensation.

  • Din indkomst har ingen betydning for, om du kan modtage tilskud til merudgifter.
  • Tilskuddet er skattefrit.

  Lovgrundlag
  Lov om social service § 100

Senest opdateret 04.05.2023