Hjemmehjælp – mulighed for hjælp i dit eget hjem

Hvis du på grund af gigt har behov for hjælp i dit hjem, skal din kommune tilbyde det. Læs om dine muligheder for at søge om hjemmehjælp.

Hvis din gigtsygdom gør, at du har behov for hjælp i dit eget hjem, skal din kommune tilbyde det. Det er kommunens pligt at sørge for tilbud om:

 • Personlig hjælp og pleje.
 • Støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet.
 • Madservice

For at få hjemmehjælp skal du have "midlertidigt eller permanent have nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne". Eller også skal du have nogle særlige sociale problemer, der betyder, at du ikke selv kan udføre opgaverne.

I praksis betyder det, at du skal have svært ved at klare dig selv, og de opgaver, der er i hjemmet, enten for en kortere eller længere periode.

 • Dit behov for hjemmehjælp

  Det er visitator i kommunen, der vurderer dit behov for hjælp. Det er også visitator, der vurderer, hvilke opgaver hjemmeplejen i givet fald kan løse for dig.

  Før kommunen kan tilbyde dig varig hjemmepleje, skal de tilbyde dig et kortvarigt og tidsafgrænset rehabiliteringsforløb. Dette ud fra en individuel vurdering af, om forløbet kan forbedre din funktionsevne og begrænse dit behov for hjælp fremadrettet - og dermed gøre dig så uafhængig og selvhjulpen som muligt.

  Rehabiliteringsforløbet er en tværfaglig indsats. Derfor kan der indgå træning med fysio- og ergoterapeuter samt videre træning med hjemmeplejen. Der trænes ud fra specifikke mål, der er sat i samarbejde med dig. Under rehabiliteringsforløbet, modtager du den hjælp, du har brug for.

  Hvis du har f.eks. har en samlever, en ægtefælle eller store børn i dit hjem, vil der skulle laves en konkret, individuel vurdering af, hvad I hver især kan forventes at bidrage med i den fælles husholdning. Mange kommuner har strammet betingelserne for at give praktisk hjælp, men hvis ikke du eller din samlever/ægtefælle eller dine hjemmeboende børn kan klare opgaverne i hjemmet på grund af sygdom eller andre særlige hensyn, så skal kommunen tilbyde hjemmehjælp.

  Kommunen skal kunne tilbyde hjemmehjælp hele døgnet, hvis det er nødvendigt.

  Hjemmehjælp kan deles op i:

  • Midlertidig hjemmehjælp, hvis dit behov er for en begrænset periode.
  • Varig hjemmehjælp, hvis dit behov er permanent.
 • Midlertidig hjemmehjælp

  Du kan få midlertidig hjemmehjælp i en bestemt periode. Det kan f. eks. blive relevant efter en operation, hvis du ikke kan klare dig selv i dit hjem, når du bliver udskrevet.

  Kommunen kan opkræve betaling for midlertidig hjemmehjælp efter en vurdering af dine indtægtsforhold.

 • Varig hjemmehjælp

  Du kan få varig hjemmehjælp, hvis du har behov for vedvarende hjælp.

  Varig hjemmehjælp er gratis.

  Sådan søger du om hjemmehjælp:

  Du kan kontakte din kommunes visitationskontor og tale med en visitator om dit behov for hjælp. Herefter vil du blive skrevet op til et visitationsbesøg. På besøget gennemgår visitator dine behov sammen med dig og oplyser dig om kommunens serviceniveau på området, herunder reglerne for tidsafgrænset rehabiliteringsforløb før bevilling af varig hjælp..

  Efter besøget modtager du en skriftlig afgørelse. 

 • Hvis du vil klage

  Hvis du ønsker at klage over en tildeling, omfang eller udførelse af hjælpen, skal du klage til kommunen senest fire uger efter du har modtaget afgørelsen. Kommunen skal så genvurdere afgørelsen inden fire uger, fra klagen er modtaget.

  Hvis kommunen fastholder sin afgørelse, bliver din klage sendt videre til Ankestyrelsen, som tager stilling til afgørelsen.

  Lovgrundlag

  Lov om social service, kap. 16, § 83, § 83 a.

  Læs mere om mulighed for at få en hjælperordning

  Læs mere om mulighed for at få ledsagelse udenfor hjemmet

  Læs mere om mulighed for hjælp til aflastning og afløsning

Senest opdateret 01.05.2023