Klagemuligheder – hvis du vil klage over din sag

Som borger har du mulighed for at klage over din sag med kommunen eller andre sociale myndigheder. Læs mere om dine klagemuligheder.

Hvis du mener, at din sag er blevet afgjort eller behandlet forkert, kan du klage. Du skal indgive klagen til den myndighed (oftest kommunen), som har truffet afgørelsen.

Som medlem af Gigtforeningen kan du søge råd og vejledning hos Gigtforeningens rådgivning, før du klager.

Det kan også være relevant at kontakte kommunens borgerrådgiver. En del af landets kommuner har etableret en borgerrådgiverfunktion. Borgerrådgiveren kan hjælpe dig, hvis du er utilfreds med kommunens behandling af din sag eller af dig. Oplysninger om din kommune har en borgerrådgiver ansat, kan du finde ved at kontakte din kommune.

Hvis en kommune ikke overholder persondatalovens regler om behandling af personlige oplysninger, kan der klages til Datatilsynet.

 • Hvem kan klage?

  Det er kun den person, som afgørelsen vedrører, der kan klage. Hvis du vil have en anden til at klage for dig, skal du give vedkommende en skriftlig fuldmagt. Det kan være en såkaldt ”partsrepræsentant” eller en bisidder, der repræsenterer dig – men vær opmærksom på, at der er stor forskel på dem, hvad angår deres beføjelser.

 • Vil du klage over en afgørelse?

  Hvis du er utilfreds med en afgørelse, som kommunen har truffet efter social- eller beskæftigelseslovgivningen, kan du klage til Ankestyrelsen. Derudover kan du klage til Ankestyrelsen vedrørende:

  • Aktindsigt
  • Rådgivning og vejledning
  • Udlevering af oplysninger i strid med forvaltningslovens regler
 • Vil du klage over servicen?

  I visse tilfælde kan du ikke klage over kommunen til en anden myndighed. Her skal du klage til kommunalbestyrelsen eller borgmesteren. Mange kommuner har en borgerrådgiver, som du kan henvende dig til. På din kommunes hjemmeside, kan du skrive borgerrådgiver i søgefeltet. Du vil få kontaktoplysninger til borgerrådgiveren, hvis kommunen har en sådan.

  Eksempler på forhold:

  Den faktiske gennemførelse af kommunens opgaver efter den sociale lovgivning

  Sagsbehandlingens tilrettelæggelse

  • Ekspeditionsfejl
  • Sagsbehandlingstiden
  • Personalets optræden
 • Hvad skal en klage indeholde?

  Der er ingen krav om, hvad du skal skrive i en klage. Det er nok at skrive, at du klager.

  Du kan også klage mundtligt. Så skal kommunen skrive din klage ned.

  Det kan være en god idé at forklare, hvad du er uenig med kommunen i. Hvis der er kommet nye oplysninger, som er vigtige for sagen, kan du vedlægge dem.

 • Anmodning om aktindsigt inden klage

  Det er en god idé at tjekke, om de oplysninger, kommunen har om dig og din situation, er rigtige, inden du klager. Hvis du ikke har papirerne i din sag, kan du bede kommunen om at få aktindsigt, også efter du har modtaget afgørelsen på din sag. Selv om du beder om aktindsigt, skal klagefristen stadig overholdes.

  Hvis du anmoder om aktindsigt, inden klagefristen udløber, kan det bevirke en afbrydelse af fristen. Klagefristen løber i så fald videre fra det tidspunkt, hvor aktindsigt er meddelt dig eller afslået, dog med mindst 14 dage efter.

  Der er ingen klagefrist i forhold til at klage over afslag på aktindsigt.

 • Hvem skal klagen sendes til?

  Det gælder for klager over afgørelser efter den sociale lovgivning og beskæftigelseslovgivningen, at de skal indgives til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage over kommunens afgørelse skal derfor indgives til kommunen.

  Genvurdering af den trufne afgørelse

  Når klagen skal indgives til den myndighed, som har truffet afgørelsen skyldes det, at myndigheden skal have mulighed for at genvurdere sin afgørelse. Fastholdes afgørelsen, sendes hele sagen videre til Ankestyrelsen.

 • Klagefrister

  Hvis du ønsker at klage over afgørelser truffet af kommunen, skal klagen ske inden fire uger efter, at du har fået en meddelelse om afgørelsen.

  Din klagefrist begynder fra det tidspunkt, hvor du har modtaget afgørelsen og udløber 4 uger efter på samme ugedag, hvor du har modtaget afgørelsen.

  En mundtlig afgørelse

  Hvis du modtager en mundtlig afgørelse og efterfølgende modtager meddelelsen skriftligt med klagevejledning, regnes ankefristen fra den dato, hvor du modtog afgørelsen skriftligt.

  Vi anbefaler, at du altid beder om at få en mundtlig afgørelse på skrift.

  Klage skal være kommet frem til myndigheden

  Klagen skal være fremme hos den myndighed, den er indgivet til, senest ved klagefristens udløb. Hvis du sender en klage med posten den dag, fristen udløber, er den således sendt for sent.

  Hvis en klage er sendt til en forkert myndighed inden for klagefristen, anses klagefristen for overholdt.

 • Behandling af klagen

  Den myndighed som har truffet den oprindelige afgørelse vurderer sagen på ny. Hvis der er grundlag for fuldt ud at give dig medhold i klagen, sendes en ny afgørelse til dig inden fire uger efter, at klagen er modtaget.

  Hvis myndigheden ikke kan give dig fuldt medhold, skal du have besked herom inden fire uger efter, at klagen er modtaget. 

  Hvis myndigheden vurderer, at afgørelsen ikke skal ændres, sendes genvurderingen med begrundelse sammen med alle relevante sagsakter til ankeinstansen inden fire uger efter, at klagen er modtaget.

  En klage over en afgørelse har ikke opsættende virkning

  Ankeinstansen træffer en afgørelse i sagen. Afgørelsen kan enten opretholde myndighedens afgørelse (stadfæstelse) eller ændre afgørelsen eller bede myndigheden om at behandle sagen på ny (hjemvise sagen). En sag hjemvises for eksempel, hvis den ikke er tilstrækkelig oplyst.

 • Ankeinstanser

  Ankeinstanser, som findes i forhold til sociale og andre sager:

  AfgørelsesmyndighedKlageinstans
  Kommunen Ankestyrelsen
  Jobcentret Ankestyrelsen
  A-kassen Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
  Arbejdsmarkedets Erhvervssikring Ankestyrelsen
  Statsforvaltningen Ankestyrelsen

  Ankestyrelsens afgørelser er endelige, og du kan derfor ikke klage over dem til anden administrativ myndighed. Behandlingen af klager over afgørelser af generel eller principiel betydning bliver behandlet af Ankestyrelsen eller af Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg.

  Derudover findes følgende muligheder for at gå videre med en sag:

  • De kommunale tilsynsmyndigheder
  • Folketingets Ombudsmand
  • Civilt søgsmål
Senest opdateret 08.05.2023