Cannabis mod smerter – medicinsk cannabis som smertebehandling ved gigtsygdom

Der er stor interesse for muligheden for at lindre smerter med medicinsk cannabis. Her kan du blive klogere på Gigtforeningens holdning til medicinsk cannabis og få svar på de mest grundlæggende spørgsmål.

 

I Gigtforeningens brugerpanel mener 76 procent, at mennesker med gigt skal have adgang til cannabis, mens kun 6 procent er imod. To tredjedele ville "helt sikkert", "med stor sandsynlighed" eller "måske”"benytte cannabis til at lindre deres gigtsmerter, hvis det kunne fås med recept fra deres læge.

Heldigvis kan ordinær medicin lindre de fleste gigtsmerter, men for en gruppe mennesker findes den hjælp ikke. Enten fordi de godkendte lægemidler giver alvorlige bivirkninger, eller fordi de simpelt hen ikke har nogen virkning.

Gigtpatienter føler sig kriminaliserede

Vi ved ikke hvor mange gigtpatienter, der bruger cannabis til medicinsk brug, fordi mange handler illegalt. Blandt medlemmerne af Gigtforeningens brugerpanel har 5 procent benyttet cannabis til at lindre deres gigtsmerter. Mange af brugerne føler sig kriminaliserede. I en allerede svær situation er de desuden overladt til et marked, hvor der hverken er kontrol med styrke eller renhed af det produkt, de køber. Det er en urimelig situation.

Manglende viden om sikkerheden ved cannabis

Vi kender i dag ikke nok til sikkerheden ved cannabis. Hvad er den ideelle dosis? Hvilke bivirkninger er der? Hvordan er reaktionen, hvis man samtidig tager andre lægemidler? Desuden kender vi ikke langtidseffekten ved anvendelsen af cannabis. Derfor arbejder Gigtforeningen for, at gigtpatienter kommer med i en fireårig, national forsøgsordning med medicinsk cannabis på recept, som træder i kraft ved årsskiftet. Desværre er det stadig uvist, om det lykkes at få gigtpatienter som specifik gruppe med i forsøgsordningen.

Desuden er Gigtforeningen i gang med sit eget forskningsprojekt, der som det første af sin slags herhjemme skal undersøge effekt og sikkerhed af medicinsk cannabis som behandling af kroniske smerter.

Nedenfor kan du finde spørgsmål og svar om medicinsk cannabis.

 • Hvad er cannabis?

  Cannabis, også kaldet hash, pot, marihuana mv., kommer ofte fra planten Cannabis sativa. Cannabis indeholder mange forskellige aktive stoffer(cannabinoider).

  De to stoffer man typisk taler om i forbindelse med medicinsk cannabis er: THC (delta-9-tetrahydrocannabinol) et aktivt stof, som også har en euforiserende virkning. CBD (cannabidiol), som er et andet aktivt stof i cannabis, der ikke i sin rene form er omfattet af bekendtgørelsen om euforiserende stoffer ligesom THC. Det har ikke THC's euforiserende egenskaber.

 • Er der forskning om cannabis til gigtpatienter?

  Ja, men den er ikke tilstrækkelig. Der er i dag ingen klar forskningsbaseret viden om positive effekter og risici ved at behandle mennesker med gigt med cannabis.

  Der er flere forskningsprojekter i gang, blandt andet et projekt, der ledes af forskere på Gigthospitalet i Gråsten. Læs mere længere nede på siden under "Hvorfor støtter Gigtforeningen et forskningsprojekt med medicinsk cannabis?".

 • Er det lovligt at købe eller sælge cannabis?

  Det er kun på apoteket, at det er lovligt at købe eller sælge cannabis. Ingen andre steder. Salg af medicin kræver en tilladelse fra Lægemiddelstyrelsen, og det er ikke lovligt at sælge cannabis, f.eks. CBD-olier i almindelige butikker eller webbutikker.

  Apoteket må sælge medicin med cannabis til personer med en recept på medicinen fra lægen.

  Læs mere på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside

 • Hvilke risici er der ved medicinsk cannabis?

  Der er begrænset kendskab til bivirkninger ved medicinsk cannabis, og de vil bl.a. afhænge af dosis og indholdet af de virksomme stoffer i produktet.

  Kendte bivirkninger er f.eks. kvalme, opkast og påvirket humør. Der kan også være risiko for, at cannabis kan påvirke indlæringsevnen, og der kan være risiko for angst- og panikreaktioner samt psykotiske reaktioner. Ved længerevarende brug kan der være risiko for afhængighed og ved rygning af cannabis ses rygnings kendte bivirkninger.

  Ved køb af ulovlig medicin kan man ikke være sikker på indholdet af stofferne THC og CBD, og der er ingen kontrol med om produkterne er lavet under hygiejniske forhold og indeholder andet end det, der står på etiketten. Lægemiddelstyrelsen fraråder derfor, at man køber medicin ulovligt.

  Da cannabis kan bevirke søvnighed, sløvhed og svimmelhed bør patienter ikke føre motorkøretøj, betjene maskiner eller deltage i farlige aktiviteter, hvis de oplever sådanne symptomer.

  Det virksomme stof THC, som er udvundet af cannabisplanten er klassificeret som euforiserende og omfattet af narkotikalovgivningen. Ved indtagelse af cannabis, der indeholder THC, i henhold til en lovlig recept, kan det være tilladt at føre motordrevet køretøj med en meget lille mængde THC i blodet. Hvis cannabis med THC, er indtaget uden recept, eller indtagelse ikke er sket i overensstemmelse med recepten, er det ikke tilladt at føre motordrevet kørsel.

  I sin rene form er CBD, som er et andet aktivt stof i cannabisplante, ikke omfattet af bekendtgørelsen om euforiserende stoffer, da det ikke har THC’s euforiserende egenskaber.

 • Kan jeg lovligt få medicinsk cannabis i Danmark i dag?

  Ja, men kun hvis du har en recept fra en læge og får medicinen udleveret på et apotek. Lægerne har i dag tre muligheder for at udskrive medicin baseret på cannabis:

  1. Lægemidlet Sativex er et godkendt lægemiddel i Danmark og kan udskrives af speciallæger i neurologi til patienter med multipel sklerose.
  2. Lægemidlerne Marinol og Nabilone (syntetisk fremstillede), som ikke er godkendt i Danmark. Det kræver, at lægen ansøger om udleveringstilladelse til medicinen. Den kan importeres fra bl.a. USA, hvis Lægemiddelstyrelsen imødekommer en dansk læges ansøgning om tilladelse til at udskrive det til konkrete patienter.
  3. Læger kan ordinere magistrelle lægemidler, dvs. lægemidler, der fremstilles på et apotek til den enkelte patient efter recept fra en læge. En sådan fremstilling er f.eks. sket på Glostrup Apotek. Lægen, der ordinerer, skal selv tage det fulde ansvar, da medicinen ikke er godkendt af Lægemiddelstyrelsen. Medicinen er ikke testet for virkninger og bivirkninger i samme omfang som medicin, der er godkendt.

  Der er nu åbnet op for en fjerde mulighed, idet politikerne har besluttet at etablere en forsøgsordning med medicinsk cannabis, så lægerne fra 2018 kan udskrive andre typer cannabisprodukter til medicinsk brug. Se spørgsmål om forsøgsordningen længere nede.

 • Hvad skal der til for, at flere cannabisprodukter kan blive godkendt som lægemidler?

  Lægemiddelstyrelsen skriver følgende: Kort fortalt, så skal der først og fremmest være nogen, der ansøger om at få deres cannabisprodukt godkendt som et lægemiddel. Det vil sige en virksomhed, som har tilladelse til at producere lægemidler, skal udvikle et cannabisprodukt og derefter søge om at få produkterne godkendt til det danske marked.

  Virksomheden skal indsende dokumentation for lægemidlets virkning og bivirkninger samt kunne dokumentere, at lægemidlet bliver produceret under godkendte forhold. Formålet med godkendelsesprocedurerne er at sikre, at patienterne ikke får uvirksom eller farlig medicin.

  Læs mere på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside

 • Kan man få tilskud til medicinsk cannabis?

  Hvis en læge udskriver cannabisbaseret medicin, kan lægen søge Lægemiddelstyrelsen om enkelttilskud til den specifikke patient. Lægemiddelstyrelsen kan bevilge enkelttilskud til patienter med sygdomme, hvor det kan sandsynliggøres, at cannabisbaseret medicin virker. Som ved andre ikke markedsførte lægemidler kræves desuden, at al anden behandling med godkendte lægemidler til den pågældende sygdom har været afprøvet uden tilstrækkelig effekt.

  Sygeforsikringen Danmark giver kun i ganske få tilfælde tilskud til medicinsk cannabis. Gigtpatienter, der i dag får cannabis på recept, betaler typisk selv omkring 2000-6000kr om måneden for medicinen.

  Det er endnu ikke besluttet, hvorvidt der skal være tilskud til de cannabisprodukter, som kommer til at indgå i forsøgsordningen fra 2018.

  Læs mere på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside

 • Hvad går forsøgsordningen med medicinsk cannabis ud på?

  I efteråret 2016 besluttede politikerne at etablere en fireårig forsøgsordning med cannabis, hvor læger får mulighed for at udskrive recept på visse cannabisprodukter til medicinsk brug.

  Forsøgsordningen træder i kraft 1. januar 2018, og der vil foregå en videnskabelig erfaringsopsamling på ordningen, som skal indgå i evalueringen af ordningen.

  Formålet med ordningen er at give visse patientgrupper mulighed for at få cannabis på recept til selvmedicinering, så man undgår, at patienterne anvender ulovlige produkter og så brugen af cannabis sker under mere sikre former.

 • Hvordan kan jeg komme med i den nationale forsøgsordning?

  Det vil altid være den ordinerende læge, der sammen med patienten beslutter, hvornår cannabis skal bruges i behandlingen.

  For at komme med i forsøgsordningen kræver det, at andre relevante godkendte lægemidler er afprøvet før behandling med medicinsk cannabis prøves.

  Følgende patientgrupper/tilstande kan komme ned i forsøgsordningen:

  • Multipel sklerose
  • Rygmarvsskade
  • Kronisk smertebehandling, f.eks. neuropatiske smerter
  • Kvalme og opkastning efter kemoterapi

  Udleveringen af cannabis til patienter i denne forsøgsordning vil foregå på apotekerne. Dette er, hvad der er meldt ud ind til videre. Gigtforeningen følger ordningen tæt og vil informere løbende.

 • Hvorfor støtter Gigtforeningen et forskningsprojekt med medicinsk cannabis?

  Vi ved fra vores brede kontaktflader med gigtpatienter, at der blandt gigtpatienter med kroniske smerter, er en stor interesse for at benytte sig af medicinsk cannabis. Men i dag er de ofte overladt til et marked uden kontrol med styrke eller renhed af produkterne, ligesom det stadig er meget sparsomt med forskningsbaseret viden om positive effekter og risici ved at behandle mennesker med gigt med cannabis, fordi der mangler forskning på området.

  Vi vil gerne være med til at sætte denne forskning i gang, så vi kan samle viden om virkning og sikkerhed om medicinsk cannabis som smertebehandling.

  Forskningsprojektet går i gang, når finansieringen er på plads. Lægerne er klar. Der lægges op til et forskningsprojekt på tværs af flere reumatologiske afdelinger i landet, som ledes af forskere på Gigthospitalet i Gråsten.

  Læs mere om forskningsprojektet

 • Hvordan kan jeg komme med i forskningsprojektet?

  Læge og sundhedspersonale, som i forvejen har kendskab til forskningsprojektet, indstiller patienter, som de anser for egnede. Man kan ikke selv melde sig. Der vil være tale om patienter, som i forvejen er i behandling og for hvem, al anden smertebehandling har været virkningsløs.

  I dette forskningsprojekt kan der deltage patienter med leddegigt og rygsøjlegigt, som er i medicinsk behandling. Baggrunden er, at lægerne har størst behandlingserfaring med netop disse to diagnoser,. Det er vigtigt at vælge områder, hvor vi er dygtige til at behandle i forvejen, fordi vi så med sikkerhed kan konstatere, at al anden behandling er afprøvet.

 • Hvad er formålet med forskningsprojektet?

  I forskningsprojektet undersøger lægerne, om der opnås et bedre resultat for smertebehandlingen, når gigtpatienter benytter medicinsk cannabis oveni den eksisterende behandling. Lægerne vil både undersøge virkning og sikkerhed ved anvendelse af medicinsk cannabis som smertebehandling.

  Der findes imidlertid allerede udenlandske studier om medicinsk cannabis, men generelt er der få studier, der omhandler smerter i forbindelse med muskel- og skeletsygdomme. Der findes faktisk ingen sammenlignelige udenlandske forskningsprojekter, der dokumenterer effekt på denne type gigtpatienter. Vi er på bar bund. Præcis når det gælder gigtpatienter, har danske reumatologer spidskompetence til både at behandle og måle, hvordan det går det med patienterne.

 • Hvad mener Gigtforeningen om cannabis?

  I dag behandles mange gigtpatienter med lægemidler og har god gavn heraf. Det er dog tydeligt, at der er en gruppe gigtpatienter, hvor smerten forbliver et essentielt problem, som ikke kan løses med de eksisterende lægemidler.

  Gigtforeningen anerkender patienternes erfaringer med alternative behandlingsformer som cannabis, fordi mange ikke bliver hjulpet af konventionelle lægemidler. De lever et liv med daglige smerter og invaliderende symptomer og oplever, at netop cannabis kan hjælpe dem. Mange af disse mennesker kriminaliserer sig i dag og er overladt til et marked, hvor der ikke er kontrol med indhold, styrke eller hygiejne.

  Derfor har Gigtforeningen arbejdet for, at gigtpatienter kommer med i den nationale forsøgsordning med cannabis på recept, så anvendelsen af cannabis kan forgå under mere kontrollerede forhold, og så vi samtidig kan få flere erfaringer med brug af medicinsk cannabis til gigtpatienter.

  Gigtforeningen mener ikke, at cannabis er egnet til godkendelse som et kosttilskud i Danmark. Der findes ingen godkendelsesordning for kosttilskud, hvilket betyder at myndigheder ikke skal godkende produktion, indhold osv. af kosttilskud inden de kommer på markedet.

  Gigtforeningen arbejder desuden for, at der nu bliver igangsat et større forskningsprojekt om cannabis til gigtpatienter på Gigthospitalet i Sønderjylland.

Senest opdateret 27.09.2017