Det betyder ny servicelov for dig med gigt

Den 1. januar 2018 træder en ny servicelov i kraft. Det kan have betydning for dig, der lever med en gigtsygdom. 

Overordnet lægges der i den nye Servicelov op til, at kommunens indsats skal være helhedsorienteret og sammenhængende. Det betyder med andre ord, at intentionen er, at kommunens afdelinger samarbejder på tværs, så du som borger får de bedste muligheder for hjælp til selvhjælp, så du får en lettere dagligdag og dermed en højere livskvalitet.

1. Nødvendige merudgifter (§ 100)

Fra 1. januar 2018 dækkes merudgifter efter Servicelovens § 100 fortsat ud fra dine forventede merudgifter pr. måned op til  2.500 kr.

  • Har du merudgifter på mellem: 534 kr. – 1500 kr. pr. måned = udbetales et standardbeløb på 1.000 kr. pr. måned.
  • Har du merudgifter på mellem: 1.501 kr. – 2.500 kr. pr. måned = udbetales et standardbeløb 2.000 kr. pr. måned.
  • Overstiger dine merudgifter 2.500 kr. pr. måned skal du kunne dokumentere alle dine udgifter, så husk altid at gemme udgiftsbilag og lignende. Så får du dækket de faktiske udgifter.
  • Hvis du allerede får dækket dine merudgifter, skal kommunen foretage en ny beregning efter de nye regler inden 1. januar 2019.

2. Hjælpemidler og forbrugsgoder

I Servicelovens § 113a der omhandler forbrugsgoder, har du nu mulighed for at få en hurtigere sagsbehandling. Det gælder, når du søger om hjælpemidler eller forbrugsgoder i enkle og entydige sager, og sker ved, at du underskriver en tro og love-erklæring, når du søger. På den måde kan kommunen lette sagsgangen, der bliver afgjort ud fra de oplysninger, du har vedlagt ansøgningen.

Du skal derfor være meget opmærksom på, at ansøgningen skal indeholde alle de oplysninger, som er nødvendige for, at kommunen kan træffe afgørelse i din sag. Typisk skal du kunne dokumentere, at du har en varig funktionsnedsættelse og beskrive, hvordan hjælpemidlet vil lette din dagligdag væsentligt. Spørg din kommune, hvilke oplysninger de har brug for.

En anden nyhed er, at kommunen kan bevilge hjælpemidler til midlertidigt brug. Betingelsen er, at hjælpemidlet eller forbrugsgodet hjælper dig væsentligt i forhold til din nedsatte funktionsevne. Du kan få en midlertidige bevilling i forbindelse med et jobafklaringsforløb, hvor du har brug for et hjælpemiddel eller forbrugsgode til at komme til og fra arbejdsstedet. Det er dog værd at bemærke ordet kan i denne sammenhæng. Det betyder nemlig, at afgørelsen afhænger af den enkelte kommunes serviceniveau.

3. Støtte til køb af bil

Pr. 1.januar 2018 kan du søge om udskiftning af bil hvert 8. år. Dog lægges der op til, at du kan søge om støtte allerede efter syv år, så sagsbehandlingen forhåbentlig er afsluttet, når bilen runder otte år. Er din bil bevilget før 2018, kan du stadig søge om at få den skiftet ud efter seks år.

Ifølge den nuværende lovgivning, kan du ikke kan få støtte til særligt fabriksmonteret udstyr som automatgear, klimaanlæg eller fartpilot. Denne regel bortfalder imidlertid. Derfor er det vigtigt, at det i fremtiden fremgår tydeligt af din skriftlige afgørelse, hvilket udstyr, der er ydet støtte til. Det har nemlig en betydning for beregningen af det samlede lån og for din mulighed for at få støtte, hvis udstyret senere skal repareres.

Tilskuddet til særligt udstyr som f.eks. et automatgear er også ændret, så man fremover kan få støtte til den faktiske udgift af dette og ikke som tidligere, et standardbeløb uanset den ekstra udgift. Du kan fremover kun søge om tilskud til automatgear hvert 8. år.

Varsel på 14 uger

Fra 1. januar 2018 skal du ved afgørelse om frakendelse eller nedsættelse af visse ydelser have et varsel på 14 uger fra du modtager afgørelsen. De 14 ugers varsling gælder for:

  • Støtte til køb af bil efter § 114.
  • Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter § 95 og 96.
  • Tabt arbejdsfortjeneste til personer med et barn under 18 år med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse (§ 42).

Er du i tvivl, kan du altid ringe til Gigtforeningens rådgivning.

Publiceret 16.11.2017